CăutareSr
28 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Dumitru Diacov

Preşedintele Partidului Democrat din Moldova
18 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 18.
Editor:

1. Care este esenţa ideologică a formaţiunii politice pe care o reprezentaţi? Cum se poziţionează aceasta în relaţii cu alte doctrine?

Dumitru Diacov:
Partidul Democrat din Moldova de la înfiinţarea sa împărtăşeşte o singură idee – social-democrată. PDM este membru al Internaţionalei Socialiste, cooperează foarte strîns cu partidele frăţeşti din Suedia, România, Ungaria, Franţa, Germania, Cehia etc. şi niciodată nu a pus la îndoială necesitatea promovării în R.Moldova a unei politici social-democrate, avînd la bază, mai întîi de toate, o dezvoltare economică robustă, susţinerea reală a producătorilor locali şi, în general, creşterea economiei naţionale. Noi porninm de la ideea că Guvernul poate fi generos proporţional cu veniturile la bugetul de stat. Prin aceasta PDM se deosebeşte atît de populiştii din stînga extremă, cît şi de cei de dreapta, care neagă rolul statului în promovarea unei politici echitabile. Mai există şi alte partide, declarate de centru, care imită doctrina social-democrată, dar care mai degrabă doar speculează aceste idei.
Editor:

2. Caracterizaţi situaţia socio-economică din Republica Moldova de la începutul campaniei electorale 2009.

Dumitru Diacov:
Nu doar în actuala campanie electorală, ci toţi aceşti ani R.Moldova bate pasul pe loc, economic şi social. Guvernarea se laudă că dă la timp pensiile, dar se ruşinează să spună care este puterea de cumpărare a unei pensii sau a unui salariu de profesor. Perioada campaniei electorale este marcată de criza economică, mascată cu grijă de către guvernanţi. Aşa-zisa stabilitate financiară este asigurată din contul populaţiei şi a bieţilor producători, care devin tot mai săraci pe zi ce trece.
Editor:

3. Ce soluţii are partidul Dvs. pentru dezvoltarea economică a ţării şi atragerea investitorilor străini şi în cît timp pot fi acestea realizate?

Dumitru Diacov:
Este urgent necesar să creăm o atmosferă benefică pentru investiţii, o legislaţie constantă, iar justiţia să fie scoasă de sub presiunea politicului pentru ca investitorii să nu fie terorizaţi de către stat. Prima lege pe care am vota-o ţine de scutirea de controale şi taxe pe o perioadă de 5 ani a tuturor întreprinderilor care oferă locuri de muncă la ţară, pentru a încuraja moldovenii să investească şi să creeze întreprinderi mici şi mijlocii la sat. Timp de cinci ani, aceste întreprinderi trebuie să se consolideze, să plătească salarii legale şi doar după aceasta statul să vină să ceară impozite. Noi avem peste 40 de organe de control, miile de cinovnici terorizează, dar nu ajută oamenii de afaceri.
Editor:

4. Ce politică externă promovează partidul Dvs.? Care trebuie să fie priorităţile politicii externe moldoveneşti?

Dumitru Diacov:
Este simplu ca bună ziua. Moldova este o ţară mică, cu o mie şi una de probleme. Nu vom trăi în linişte şi nu vom putea mobiliza ţara dacă vom continua să promovăm o politică antirusească sau antiromânească. Politica de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană nu poate să contravină intereselor noastre naţionale de a avea relaţii foarte bune cu vecinii. Potenţialul politicii externe trebuie să-l folosim şi în rezolvarea celei mai grave probleme interne – restabilirea integrităţii ţării. R.Moldova nu poate să se considere stat pînă nu aduce Transnistria în cîmpul constituţional al unei ţări reunificate, indivizibile.
Editor:

5. Care sînt cele mai mari probleme sociale cu care se confruntă Republica Moldova? Ce mecanisme propune partidul Dvs. pentru depăşirea situaţiei şi în cît timp acestea pot oferi rezultate scontate?

Dumitru Diacov:
Sărăcia şi preţurile exagerate la produsele alimentare, carburanţi etc. - iată problema numărul unu cu care se confruntă populaţia. Dacă nu vom obţine o creştere economică reală, înviorarea mediului de afaceri, legalizarea afacerilor şi, în consecinţă, atragerea masivă a investiţiilor în economie, nu vom reuşi mare lucru. Populismul nicăieri nu a adus fericirea. Astăzi Republica Moldova este un stat parazit care trăieşte din remitenţe şi nu din contul propriului potenţial economic. Pînă nu vom schimba această stare de lucruri, nu vom putea aduce Moldova pe făgaşul normalităţii.
Editor:

6. Care sînt cele mai grave probleme semnalate de partidul Dvs. în campania electorală 2009?

Dumitru Diacov:
Folosirea resurselor administrative, intimidarea oponenţilor şi lipsirea opoziţiei de orice acces la Moldova 1.
Editor:

В чем заключается идеологическая суть политического формирования, которое вы представляете? Как оно позиционирует себя по отношению к другим доктринам?

Dumitru Diacov:
С момента своего создания Демократическая партия Молдовы (ДПМ) разделяет одну единственную идею – социал-демократическую. ДПМ является членом Социалистического интернационала, интенсивно взаимодействует с родственными партиями из Швеции, Румынии, Венгрии, Франции, Германии, Чехии и др. и никогда не ставила под сомнение необходимость продвижения социально-демократической политики в Республике Молдова, основанной, в первую очередь, на устойчивом экономическом росте, реальной поддержке местных производителей и развитии национальной экономики в целом. Мы исходим из идеи, что щедрость Правительства может быть пропорциональна доходам в государственный бюджет. Этим ДПМ отличается от популистов, как крайнего левого, так и правого крыла, которые отрицают роль государства в продвижении справедливой политики. Существуют и другие партии, называющие себя центристскими и подражающие социал-демократической доктрине, но, на самом деле, скорее лишь спекулирующие этой идеей.
Editor:

Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Республике Молдова на начало избирательной компании 2009.

Dumitru Diacov:
Не только в рамках нынешней избирательной кампании, но и на протяжении всех этих лет Республика Молдова топчется на месте, как в экономическом, так и в социальном плане. Руководство страны хвалится тем, что вовремя выдает пенсию, но ему стыдно озвучить покупательную способность пенсии или заработной платы преподавателя. Период избирательной кампании отмечен экономическим кризисом, который тщательно маскируется руководством страны. Так называемая финансовая стабильность обеспечивается за счет населения и несчастных производителей, которые беднеют с каждым днем.
Editor:

Какие решения предлагает Ваша партия для экономического развития страны и для привлечения иностранных инвесторов, и за какой срок они могут быть внедрены?

Dumitru Diacov:
Необходимо срочно создать благоприятную среду для привлечения инвестиций, стабильное законодательство, и вывести правосудие из-под политического давления, чтобы инвесторы не терроризировались государством. Первый закон, за который мы бы проголосовали, касается освобождения всех предприятий, предоставляющих рабочие места в сельской местности, от проверок и налогов сроком на 5 лет, чтобы вдохновить молдаван инвестировать и создавать в селах малые и средние предприятия. В течение 5 лет эти предприятия должны укреплять свои позиции, выплачивать официальные заработные платы, и только по истечении этого периода государство сможет требовать от них уплаты налогов. У нас существует около 40 органов надзора, в которых тысячи чиновников терроризируют бизнесменов, вместо того, чтобы помогать им.
Editor:

Какую внешнюю политику продвигает Ваша партия? Каковы должны быть приоритеты внешней молдавской политики?

Dumitru Diacov:
Это просто как дважды два. Молдова – маленькая страна с множеством проблем. Мы не будем жить спокойно и не сможем мобилизовать страну, если будем продолжать продвигать анти-российскую или анти-румынскую политику. Политика интеграции Республики Молдова в Европейский Союз не может противоречить нашим национальным интересам по поддержанию хороших отношений с соседями. Мы должны использовать потенциал внешней политики, в том числе в разрешении самой серьезной внутренней проблемы – восстановление целостности страны. Республика Молдова не может считать себя государством, пока Приднестровье не станет частью конституционных рамок объединенной и неделимой страны.
Editor:

С какими наиболее серьезными социальными проблемами сталкивается Республика Молдова? Какие механизмы предлагает Ваша партия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и сколько времени понадобиться ей, чтобы получить ожидаемые результаты?

Dumitru Diacov:
Бедность и завышенные цены на продовольственные товары, горючее и т.д. являются проблемой номер один, с которой сталкивается население нашей страны. Без реального экономического роста, улучшения деловой среды, легализации бизнеса и, впоследствии, массового привлечения инвестиций в экономику, большого успеха мы не достигнем. Популизм никогда не приносил счастья. Сегодня Республика Молдова является паразитирующим государством, существующим за счет денежных переводов из-за рубежа, а не за счет собственного экономического потенциала. До тех пор пока мы не изменим сложившуюся ситуацию, мы не сможем направить Республику Молдова в нормальное русло.
Editor:

Какие наиболее серьезные проблемы поднимает Ваша партия в рамках избирательной кампании 2009 года?

Dumitru Diacov:
Использование административных ресурсов, запугивание оппонентов и лишение оппозиции доступа к телевизионному каналу «Moldova 1».
Editor:

What is the ideological essence of the political formation that you represent? How is it positioned compared to other doctrines?

Dumitru Diacov:
Since its very foundation the Democratic Party of Moldova (DPM) has been sharing a single idea, which is a social democratic one. DPM is a member of the Socialist International, closely cooperates with the twin parties from Sweden, Romania, Hungary, France, Germany, Czech Republic, etc. and has never doubted the need to promote a social democratic policy in the Republic of Moldova based, first of all, on a sound economic development, real support for local producers and national economy growth in general. We build on the idea that the Government can be generous proportionally to the incomes of the state budget. PDM differs herein both from the extreme left-wing populists and from the right-wing that deny the role of the state in promoting a fair policy. However, there are also other parties that call themselves centrist and imitate the social democratic doctrine, but in fact they just speculate on the idea.
Editor:

Could you describe the social economic situation in the Republic of Moldova at the beginning of the 2009 election campaign?

Dumitru Diacov:
Not only within the current election campaign, but also within all the past years the Republic of Moldova makes no headway, economically or socially. The Government brags about paying pensions in time, but does not dare to declare the buying power of a pension or a teacher's salary. The election campaign is marked by the economic crisis carefully disguised by the governing body. The so-called financial stability is ensured on the expense of the population and poor producers that keep loosing their money by the day.
Editor:

What solutions does your party have for the economic development of the country and for the attraction of foreign investors, and how much time do they require?

Dumitru Diacov:
It is critical to create a favorable investment climate, a stable legislation, whereas justice has to be released from under the pressure of politics for the investors not to be terrorized by the state. The first law we would vote for is the law on control and tax facility for a period of 5 years for all the enterprises that offer jobs in rural areas, in order to encourage Moldovan people to invest and establish small and medium enterprises in villages. Within this period of 5 years, the enterprises shall consolidate, pay legal salaries, and only afterwards the state shall claim their taxes. We have over 40 control bodies, and thousands of officials just terrorize rather than help business people.
Editor:

What foreign policy does your party promote? What should be the priorities of the Moldovan foreign policy?

Dumitru Diacov:
It is as simple as ABC. Moldova is a small country with a thousand and one problems. We will not live in peace and will not be able to mobilize the country if we continue promoting anti-Russian or anti-Romanian policies. The policy of the Republic of Moldova integrating into the European Union cannot contradict our national interests to maintain very good relationship with our neighboring countries. We have to use the foreign policy potential to solve the most stringent internal problem – re-establishment of the country’s integrity. The Republic of Moldova cannot consider itself a state, until it has Transnistria within the constitutional framework of a re-unified and indivisible state.
Editor:

What are the biggest social problems faced by the Republic of Moldova? What kind of mechanisms does your party propose to solve them and how long could it take?

Dumitru Diacov:
Poverty and exaggeratedly high prices for foodstuffs, fuel, etc. represent the problem number one faced by the population. If we do not achieve a real economic growth, do not improve the business environment, do not legalize business, and, consequently, do not attract massive economic investments, we are not going to get far. Populism has been successful nowhere. The Republic of Moldova is now a parasitical state existing from remittances and not from its own economic potential. We will be able to normalize the situation in Moldova, only if we change the current state of things.
Editor:

What are the most stringent problems your party draws attention to within the 2009 election campaign?

Dumitru Diacov:
Use of administrative resources, intimidation of opponents and impediment of any access to Moldova 1 TV channel for opponents.
T