CăutareSr
27 ianuarie 2022
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Declaraţia comitetului de cooperare parlamentară UE-RM

Declaraţia şi recomandările finale în baza articolului 89 al Acordului de Parteneriat şi Cooperare
Moldova Azi, 17 februarie 2010, 17:56

COMITETUL DE COOPERARE PARLAMENTARĂ UE-RM

REUNIUNEA A DOISPREZECEA

16-17 februarie 2010  CHIŞINĂU

Copreşedinţi: Dna Monica MACOVEI şi Dl Igor CORMAN

Declaraţia şi recomandările finale în baza articolului 89 al Acordului de Parteneriat şi Cooperare

Sub copreşedinţia dnei Monica MACOVEI (PPE, România) şi a dlui Igor CORMAN (Partidul Democrat din Republica Moldova) a avut loc cea de-a doisprezecea reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM la Chişinău, în perioada 16-17 februarie 2010. Comitetul a făcut schimb de opinii cu dl Iurie LEANCĂ, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, din partea Guvernului Republicii Moldova, şi dl Dirk SCHÜBEL, şeful delegaţiei UE în Republica Moldova, din partea Uniunii Europene.

Comitetul de Cooperare Parlamentară:


Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

1. Accentuează importanţa crucială a reformelor continui şi a dezvoltării democratice pentru integrarea europeană şi susţine obiectivul Republicii Moldova, ca stat european, de a obţine în viitor calitatea de ţară membră a Uniunii Europene;

2. salută adoptarea, la 21 decembrie 2009, de către Consiliul de Cooperare UE-Moldova a unei Declaraţii Comune, care prevede o cale ambiţioasă spre aprofundarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, care include: negocierile privind Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, lansarea în 2010 a dialogului privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni, crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, consolidînd dialogul privind drepturile omului şi asistenţa macro-financiară; cheamă, în această privinţă, Republica Moldova şi Uniunea Europeană să implementeze eficient Planul de Acţiuni, a cărui gardian vigilent va rămîne Comitetul de Cooperare Parlamentară;

3. salută intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care în mare măsură intensifică împuternicirile Parlamentului European, astfel, în mod indirect, crescînd imaginea Comitetului de Cooperare Parlamentară UE - RM;

4. salută iniţierea negocierilor pentru Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova la 12 ianuarie 2010; subliniază importanţa crucială a negocierilor constante privind Acordul de Asociere în apropierea treptată a Moldovei de Uniunea Europeană, în baza responsabilităţii şi posesiei comune a celor două părţi, cheamă ambele părţi să accelereze negocierile privind Acordul de Asociere şi rămîne în aşteptarea finalizării şi adoptării acestuia ca o chestiune prioritară şi crede că acordul oficial va intensifica semnificativ relaţiile dintre cei doi parteneri;

5. cheamă Comisia şi autorităţile moldovene să finalizeze pregătirile şi să înceapă negocierile asupra unui Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv pînă în luna iulie 2010;

6. subliniază importanţa crucială a lansării în 2010 a dialogului privind liberalizarea regimului de vize pentru accesul cetăţenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi obţinerea libertăţii de mişcare a acestora în UE, cît mai curînd posibil; între timp, cheamă Consiliul şi Comisia să folosească pe deplin oportunităţile oferite în prezent de Acordul de Facilitare a Regimului de Vize dintre UE şi Republica Moldova;

7. crede că Programul naţional indicativ pentru 2011-2013 al Instrumentului European de Parteneriat şi Vecinătate pentru Republica Moldova va prevedea o creştere semnificativă a volumului de asistenţă a UE, precum şi orientează acţiuni pentru sectoarele principale de reformă şi pentru dezvoltarea social-economică; cheamă delegaţia UE în Moldova să joace un rol de coordonare, din ce în ce mai activ, pentru asistenţa Uniunii Europene; cheamă Comisia şi Consiliul să sporească asistenţa financiară pentru necesităţile legate de implementarea reformelor relevante, în special pentru proiectele investiţionale;

8. salută angajamentul clar, exprimat de către Guvernul RM, de a participa plenar la „Parteneriatul Estic" şi de a utiliza toate oportunităţile oferite de acesta, ca parte a platformelor multilaterale şi bilaterale; cheamă Guvernul moldovean să participe activ la toate forumurile Parteneriatului Estic;

9. salută crearea Adunării Parlamentare Euronest ca un mecanism important multilateral de consolidare a dialogului interparlamentar dintre UE şi cei şase parteneri ai săi din Est, cu scopul de a-i apropia de UE, se aşteaptă la un nivel înalt de reprezentare şi participare din partea Parlamentului Republicii Moldova la reuniunea de constituire a AP Euronest, care va avea loc în martie 2010 la Bruxelles, solicită ambelor părţi, Parlamentului European şi Parlamentului Republicii Moldova să se angajeze în mod activ în Euronest;

10. este de acord că scopul final al CCP UE - RM este de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană, în conformitate cu art. 49 al Tratatului de la Lisabona, prin intermediul continuării dialogului şi voinţei politice de a depăşi provocările şi de a îndeplini criteriile pentru integrarea europeană;

11. cheamă autorităţile moldovene să continue eforturile în vederea armonizării legislaţiei naţionale la acquis communautaire şi recomandă autorităţilor să elaboreze un plan legislativ de acţiuni pentru perioada ce urmează;

Evoluţiile interne din Republica Moldova

12. ia act de rezultatele alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 şi deploră situaţia critică creată în Republica Moldova ca urmare a acestor alegeri;

13. salută iniţiativa rapidă a autorităţilor moldovene de a institui „Comisia pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie 2009"; cheamă Comisia să grăbească procedurile de investigare şi să facă publice concluziile sale; cheamă instituţiile naţionale competente să tragă la răspundere autorii crimelor şi încălcărilor severe ale drepturilor omului în timpul dezordinilor şi protestelor stradale de după alegerile din 5 aprilie;

14. salută rezultatele alegerilor parlamentare din iulie 2009 şi cheamă noua conducere a Republicii Moldova să facă tot posibilul ca să asigure stabilitatea internă pe termen lung; cheamă Comisia şi Consiliul să susţină activ Guvernul pro-european actual din Republica Moldova;

15. atrage atenţia la încercările repetate şi nereuşita Parlamentului Republicii Moldova, în rezultatul alegerilor din 5 aprilie şi 29 iulie 2009, să aleagă Preşedintele ţării în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova;

16. salută alegerea Preşedintelui Parlamentului RM, care deţine şi funcţia de Preşedinte interimar al Republicii Moldova pînă la alegerea viitorului Preşedinte al ţării;

17. salută Programul de activităţi al Guvernului RM pentru 2009-2013, care conţine măsuri concrete intenţionate pentru depăşirea crizei economice menţinînd protecţia bunăstării sociale;

18. subliniază importanţa soluţionării chestiunilor care se află în topul agendei reformelor din Moldova şi, în pofida situaţiei economice dificile, să dubleze eforturile pentru a îmbunătăţi funcţionarea economiei şi să creeze condiţii bune pentru climatul investiţional şi cel de afaceri; cheamă Comisia să acorde asistenţă Moldovei atît în termeni financiari, cît şi să ofere toată experienţa necesară în această privinţă;

19. subliniază necesitatea pentru Guvernul moldovean de a atrage atenţie sporită asupra situaţiei celor mai dezavantajate categorii sociale ale ţării şi de a lua măsuri urgente pentru combaterea sărăciei şi excluderii sociale, şi reducerea disparităţilor regionale existente în accesul la angajarea în cîmpul muncii şi la resursele economice şi sociale la nivel local; cheamă Comisia să acorde asistenţă financiară Moldovei în această privinţă;

20. accentuează importanţa implementării reformei sistemului judecătoresc, consolidării luptei împotriva crimei organizate şi corupţiei, ameliorării şi modernizării metodelor de lucru ale procurorilor, precum şi a reformării poliţiei cu o axare particulară pe demilitarizare, a asigurării accesului liber a cetăţenilor moldoveni la justiţie prin reducerea birocraţiei în sistemul judecătoresc şi apropierea lui de cetăţeni, restabilind astfel încrederea în instituţiile statului; invită Comisia să susţină toate reformele prin acordarea asistenţei financiare şi expertizei utile Moldovei;

21. recomandă autorităţilor moldovene să se angajeze în consultări cu toate partidele politice şi actorii relevanţi din societatea civilă din Moldova şi să utilizeze experienţa europeană referitoare la reforma constituţională, prin care intenţionează să treacă, pentru a obţine cele mai bune rezultate;

22. invită autorităţile Republicii Moldova să continue reforma şi modernizarea administraţiei publice pentru a asigura buna guvernare, precum şi distribuţia echitabilă a mijloacelor financiare şi administrarea corespunzătoare a acestora de către autorităţile locale în scopul unei dezvoltări uniforme pe întreg teritoriul ţării şi a unei democraţii locale consolidate;

23. subliniază importanţa dezvoltării pluralismului în Republica Moldova şi cheamă autorităţile să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale omului;

Cooperarea regională

24. încurajează autorităţile moldovene să continue să participe activ la Iniţiativa Central Europeană (ICE), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (PCESE) şi Consiliul regional de Cooperare (CRC), CEMN şi Acordul Central European al Comerţului Liber (CEFTA); salută, în această privinţă, eforturile Moldovei în promovarea standardelor UE în diferite domenii, inclusiv cel al migraţiei şi comerţului, în calitate de preşedinte al PCESE în 2009;

25. îşi exprimă convingerea că autorităţile Republicii Moldova vor depune toate eforturile pentru a păstra şi îmbunătăţi relaţiile cu ţările vecine, din Est şi din Vest, în conformitate cu principiile dreptului internaţional;

Conflictul transnistrean

26. salută angajamentul reînnoit al autorităţilor moldovene de a găsi soluţia pentru conflictul transnistrean prin mijloace paşnice, în formatul „5+2", în conformitate cu principiile respectării integrităţii teritoriale, independenţei şi suveranităţii RM;

27. ia act de voinţa exprimată de autorităţile moldovene pentru a obţine ca UE şi Statele Unite să joace un rol mai important în procesul de reglementare; salută lansarea în 2009 a două pachete privind consolidarea încrederii, care trebuie transpuse în acţiuni concrete, cu efecte tangibile asupra populaţiei de pe ambele maluri ale rîului Nistru;

28. ia act de eforturile diplomatice ale Moldovei în obţinerea retragerii trupelor ruseşti de pe teritoriul său şi substituirea forţelor militare pacificatoare actuale cu forţe civile internaţionale;

29. subliniază necesitatea unei cooperări active şi constructive între ambele părţi privind măsurile cheie de consolidare a încrederii, cum ar fi cele prevăzute în sectorul energetic şi cel al transportului;

30. salută activitatea misiunii EUBAM şi încurajează intensificarea activităţii sale de control pe întreg segmentul frontierei moldo-ucrainene;

Adoptat în unanimitate

Monica Luisa MACOVEI                                                                                                                                  Igor CORMAN

 

 Comentariile vizitatorilor
Comentarii recente:
Nu exista comentarii la acest material.
Va rugăm să vă autentificaţi pentru a lăsa comentarii.
T