CăutareSr
28 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Vlad Filat

Preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova
18 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 18.
Editor:

Care este esenţa ideologică a formaţiunii politice pe care o reprezentaţi? Cum se poziţionează aceasta în relaţii cu alte doctrine?

Vlad Filat:
Partidul Liberal Democrat din Moldova este o formaţiune cu doctrină populară modernă. Apropierea şi convergenţa doctrinelor liberală şi social-democratică a generat un nou curent politic - cel popular, în care liberalismul economic, unicul capabil să asigure performanţe economice durabile, şi politica socială activă, proprie social-democraţiei, se regăsesc şi se completează reciproc în cel mai reuşit mod.
Programul PLDM este bazat pe doctrina populară şi are drept piloni reconstrucţia şi modernizarea Republicii Moldova, crearea statului de drept şi a economiei de piaţă funcţionale, integrarea în UE.
PLDM este un partid de centru-dreapta şi va colabora cu toate partidele democratice şi pro-europene. Este exclusă orice colaborare cu PCRM şi PPCD.
Editor:

Caracterizaţi situaţia socio-economică din Republica Moldova de la începutul campaniei electorale 2009.

Vlad Filat:
Actuala situaţie socio-economică este rezultatul firesc al celor 8 ani de guvernare comunistă. În anii 1999-2000, în întreg spaţiul post-comunist au început transformări economice pozitive. Noi eram aproximativ la acelaşi nivel cu vecinii noştri, Ucraina şi România. Dacă acum 8 ani pensiile din Republica Moldova erau comparabile cu pensiile din aceste ţări, astăzi ale noastre sunt de trei ori mai mici. Aceeaşi dinamică se înregistrează şi la alte compartimente. În 8 ani, am devenit cea mai săracă ţară din Europa şi cu cel mai mare exod al forţei de muncă.
Începutul campaniei electorale coincide cu agravarea crizei financiare mondiale, însă guvernanţii noştri acţionează de parcă nu se întîmplă nimic. Mai mult, ei întreprind acţiuni populiste electorale care vor avea peste cîteva luni un impact negativ puternic asupra economiei noastre. Comuniştii activează în baza principiului: după noi – potopul. Iată de ce ţara are nevoie în regim de urgenţă de două lucruri: debarcarea comuniştilor de la putere la alegerile din 5 aprilie 2009 şi promovarea unei echipe formate din personalităţi cu gîndire modernă, pregătire profesională puternică şi performanţe în domeniul care activează.
Editor:

Ce soluţii are partidul Dvs. pentru dezvoltarea economică a ţării şi atragerea investitorilor străini şi în cît timp pot fi aceste rezultate?

Vlad Filat:
Venind la putere, comuniştii au creat un amestec ciudat de elemente ale economiei de piaţă cu un control cvasi-total din partea conducerii de partid. Specialiştii au numit acest hibrid „bolşevism de piaţă”, marii beneficiari al căruia sunt nomenclaturiştii de partid. Noi avem misiunea să demontăm acest sistem, să demonopolizăm, să dereglementăm şi să decriminalizăm economia, să edificăm un mediu de afaceri prietenos şi să asigurăm inviolabilitatea proprietăţii private ca factor al creşterii economice şi al libertăţii personale.
O direcţie importantă de activitate va fi crearea condiţiilor favorabile pentru direcţionarea banilor trimişi acasă de concetăţenii care muncesc peste hotare în sectoarele de producere şi servicii. Vom crea un climat investiţional prietenos, pentru ca marii investitori străini să vină la noi fără frică de a fi expropriaţi. Reducerea fiscalităţii, sprijinul masiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii, crearea noilor locuri de muncă, în special pentru cei tineri, de asemenea, vor constitui o prioritate.
În mod normal, Programul de Guvernare propus societăţii de PLDM este eşalonat pe 4 ani. Însă, noi avem datoria ca cetăţenii noştri să resimtă schimbările pozitive chiar din primele luni de guvernare.
Editor:

Ce politică externă promovează partidul Dvs.? Care trebuie să fie priorităţile politicii externe moldoveneşti?

Vlad Filat:
PLDM promovează o politică externă responsabilă. Pentru statul nostru politica externă oscilantă promovată de comunişti a avut urmări dezastruoase. Practic, Republica Moldova s-a pomenit în izolare totală faţă de restul lumii, cu toate că geografic se află în Europa şi se învecinează cu Uniunea Europeană.
Avem nevoie de un curs nou în politica externă, de un curs ireversibil spre o integrare europeană reală şi rapidă. În acest sens, prioritar pentru politica externă a ţării noastre ar fi: să semneze Convenţia privind micul trafic la frontieră cu România; să obţină calitatea de stat asociat Uniunii Europene pînă în anul 2012; să obţină un regim de călătorie fără vize în Uniunea Europeană pînă în anul 2011; să consolideze relaţiile cu statele membre ale UE în vederea sprijinirii procesului de integrare europeană; să stabilească un Parteneriat Strategic European cu România; să consolideze relaţiile de bună vecinătate şi sprijin reciproc cu Ucraina; să stabilească un parteneriat strategic cu SUA; să dezvolte relaţii previzibile şi reciproc avantajoase cu Federaţia Rusă; să protejeze cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare.
Editor:

Care sunt cele mai mari probleme sociale cu care se confruntă Republica Moldova? Ce mecanisme propune partidul Dvs. pentru depăşirea situaţiei şi în cât timp acestea pot oferi rezultatele scontate?

Vlad Filat:
Cele mai mari probleme sociale sunt creşterea preţurilor la produsele alimentare şi resursele energetice, lipsa locurilor de muncă, viitorul incert al copiilor. Majoritatea cetăţenilor sunt afectaţi, într-un fel sau altul, de fenomenul emigrării în masă peste hotare. Multe famiilii s-au destrămat. Peste o sută de mii de copii trăiesc fără părinţi. Avem cele mai mici pensii şi salarii din Europa. Există grave probleme în sistemul educaţional şi cel al ocrotirii sănătăţii.
Putem ameliora situaţia relansînd economia prin mecanismele enunţate mai sus şi prin promovarea unor politici sociale moderne şi raţionale. Suntem convinşi că obiectivul de pensie minimă în valoare de 100 de euro şi a salariului mediu lunar de 500 de euro este realist. Mai mult. Avem calcule exacte cum vom restitui integral restanţele Băncii de Economii faţă de cetăţenii care au făcut depuneri băneşti în perioada de pînă la 1991.
Editor:

Care sunt cele mai grave probleme semnalate de partidul Dvs. în campania electorală 2009?

Vlad Filat:
Foarte mulţi cetăţeni sunt nemulţumiţi de serviciul pe care îl au, mai bine zis, de nivelul remunerării. Lipsa banilor, veniturile mici, fără nicio putere de cumpărare, este problema-cheie de la care pornesc toate celelalte probleme. Cetăţenii sunt nemulţumiţi de sănătatea lor, de servicii medicale proaste şi inaccesibile pentru mulţi dintre ei. Corupţia în organele de drept, mai ales în justiţie, agresiviitatea organelor de forţă au distrus încrederea cetăţeanului în stat. Însă cel mai mult cetăţenii îşi exprimă protestul faţă de pierderea libertăţii. Dreptul la libera exprimare, la circulaţie, la muncă, la un trai decent sunt încălcate în Europa secolului 21 şi această situaţie nu mai poate fi tolerată. Convingerea noastră fermă e că vom soluţiona toate problemele acestea doar într-o Moldovă fără Voronin şi fără comunism.
Editor:

В чем заключается идеологическая суть политического формирования, которое вы представляете? Как оно позиционирует себя по отношению к другим доктринам?

Vlad Filat:
Либерал-Демократическая Партия Молдовы представляет собой формирование с современной народной доктриной. Близость и схожесть либеральной и социал-демократической доктрин породили новое политическое течение – народное, в котором экономический либерализм, единственный способный обеспечить устойчивое экономическое достижение, и активная социальная политика, свойственная социал-демократии, сосуществуют и наилучшим образом дополняют друг друга.
Программа ЛДПМ опирается на народную доктрину и строится на реконструкции и модернизации Республики Молдова, создании правового государства и функциональной рыночной экономики, интеграции в ЕС.
ЛДПМ является правоцентристской партией, которая будет сотрудничать со всеми демократическими и проевропейскими партиями. Исключается любое сотрудничество с ПКРМ и ХДНП.
Editor:

Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Республике Молдова на начало избирательной компании 2009.

Vlad Filat:
Нынешнее социально-экономическое положение страны – естественный результат 8-милетнего правления коммунистов. В 1999-2000 гг. на всем постсоветском пространстве начались положительные экономические преобразования. Мы находились тогда примерно на одном уровне с нашими соседями, Украиной и Румынией. Если 8 лет тому назад пенсии в Республике Молдова могли сравниться с пенсиями в этих странах, то на сегодняшний день наши пенсии в три раза ниже. Та же динамика зарегистрирована и в других областях. За 8 лет мы стали самой бедной страной в Европе с самым высоким уровнем массового исхода рабочей силы.
Начало избирательной кампании приходится на обострение мирового финансового кризиса, однако наше руководство ведет себя так, как будто ничего не происходит. Более того, оно предпринимает популистские избирательные меры, которые в течение нескольких месяцев негативно отразятся на нашей экономике. Коммунисты действуют по принципу: после нас хоть потоп. Вот почему страна срочно нуждается в двух вещах: отстранение коммунистов от власти на выборах 5 апреля 2009 г. и продвижение новой команды из личностей с современным мышлением, сильной профессиональной подготовкой и достижениями в области своей деятельности.
Editor:

Какие решения предлагает Ваша партия для экономического развития страны и для привлечения иностранных инвесторов, и за какой срок они могут быть внедрены?

Vlad Filat:
С приходом к власти коммунисты создали странную смесь элементов рыночной экономики с квазитотальным контролем со стороны руководства партии. Специалисты назвали данный гибрид «рыночным большевизмом», крупными пользователями которого являются партийные номенклатурщики. Наша миссия состоит в демонтировании данной системы, демонополизации, дезрегламентировании и декриминализации экономики, создании благоприятной деловой среды и обеспечении неприкосновенности частной собственности, как фактора экономического роста и свободы личности.
Важным направлением деятельности станет создание благоприятных условий для направления денежных переводов из-за рубежа гражданами, работающими за границей, в сферу производства и услуг. Мы создадим благоприятный инвестиционный климат, чтобы крупные инвеститоры приходили к нам без боязни экспроприации. Снижение налогов, массовая поддержка малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест, особенно для молодежи, также будут включены в список приоритетов.
Естественным образом, Программа правления, предложенная ЛДПМ молдавскому обществу, рассчитана на 4 года. Однако наш долг заключается в том, чтобы наши сограждане смогли ощутить положительные перемены уже в первые месяцы правления.
Editor:

Какую внешнюю политику продвигает Ваша партия? Каковы должны быть приоритеты внешней молдавской политики?

Vlad Filat:
ЛДПМ продвигает ответственную внешнюю политику. Колеблющаяся внешняя политика, продвигаемая коммунистами, имела катастрофические последствия для нашего государства. Республика Молдова практически оказалась в полной изоляции от остального мира, несмотря на то, что географически она соседствует с Европейским Союзом.
Нам необходим новый курс внешней политики, необратимый курс на реальную и стремительную европейскую интеграцию. В данном контексте, приоритетным для внешней политики нашей страны является: подписание Конвенции о малом приграничном движении с Румынией; обретение статуса ассоциированного члена Европейского Союза до 2012 г.; получение безвизового режима с Европейским Союзом до 2011 г.; консолидация отношений с государствами-членами ЕС в целях поддержки процесса европейской интеграции; установление Стратегического Европейского Партнерства с Румынией; укрепление добрососедских отношений и взаимной поддержки с Украиной; установление стратегического партнерства с США; развитие предвидимых и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией; защита граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом.
Editor:

С какими наиболее серьезными социальными проблемами сталкивается Республика Молдова? Какие механизмы предлагает Ваша партия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и сколько времени понадобиться ей, чтобы получить ожидаемые результаты?

Vlad Filat:
Наиболее серьезными социальными проблемами являются рост цен на продовольственные товары и энергоресурсы, нехватка рабочих мест, неопределенное будущее детей. Большинство граждан в той или иной степени оказались под воздействием феномена массовой эмиграции за рубеж. Многие семьи распались. Более ста тысячи детей живут без родителей. У нас самые низкие пенсии и заработные платы в Европе. Существуют серьезные проблемы в системе образования и здравоохранения.
Мы можем улучшить положение, перезапустив экономику через вышеизложенные механизмы и проводя современную и разумную социальную политику. Мы убеждены, что минимальная пенсия в размере 100 евро и среднемесячная заработная плата в 500 евро – цель вполне достижимая. Более того. У нас имеются точные подсчеты, как мы можем полностью погасить задолженность „Banca de Economii” перед гражданами, которые сделали вклады в период до 1991 г.
Editor:

Какие наиболее серьезные проблемы поднимает Ваша партия в рамках избирательной кампании 2009 года?

Vlad Filat:
Очень много граждан не довольны своей работой, точнее говоря, уровнем заработной платы. Нехватка денег, низкие доходы без какой-либо покупательной способности являются ключевой проблемой, которая, в свою очередь, порождает все остальные проблемы. Граждане не довольны своим здоровьем, низкокачественными и недоступными для многих из них медицинскими услугами. Коррупция в правоохранительных органах, особенно в правосудии, агрессивность силовых органов разрушили веру граждан в государство. Но больше всего граждане протестуют против потери свободы. Право на свободу выражения, на свободу передвижения, право на труд, на достойную жизнь нарушаются в Европе 21-го века и это больше терпеть нельзя. Мы твердо убеждены, что решить все эти проблемы можно только в Молдове без Воронина и без коммунизма.
Editor:

What is the ideological essence of the political formation that you represent? How is it positioned compared to other doctrines?

Vlad Filat:
The Liberal Democratic Party of Moldova is a formation with modern popular doctrine. The similarity and convergence of liberal and social democratic doctrines have created a new political course – a popular one that combines economic liberalism, which is the only one able to ensure stable economic growth, and active social policy characteristic of social democracy, these two co-existing and completing each other in the best way.
The program of LDPM is based on the popular doctrine and has reconstruction and modernization of the Republic of Moldova, building of a state of law and integration into the EU as pillars.
The LDPM is a center-right party and we shall cooperate with all the democratic and pro-European parties. Cooperation with CPRM and PCDP is excluded.
Editor:

Could you describe the social economic situation in the Republic of Moldova at the beginning of the 2009 election campaign?

Vlad Filat:
The current social-economic situation is the natural result of the 8 years of communist government. In 1999-2000, the entire post-communist space started going through positive economic transformations. We were almost at the same level with our neighbors Ukraine and Romania at that time. If 8 years ago pensions in the Republic of Moldova were comparable to those from those countries, today our pensions are three times lower. The same dynamics is present in other fields as well. Within 8 years, we have become the poorest country in Europe with the largest exodus of labor force.
The beginning of the election campaign is marked by the aggravation of the global financial crisis, but our governors act as if nothing was happening. Moreover, their electoral populist actions are going to have a profound negative impact on our economy within a couple of months. The communists are guided by the principle: after us the deluge. This is why the country urgently needs two things: to remove the communists from power at the elections of 5 April 2009 and to promote a team of personalities with modern thinking, solid professional training and achievements in their field of activity.
Editor:

What solutions does your party have for the economic development of the country and for the attraction of foreign investors, and how much time do they require?

Vlad Filat:
Having come to power, the communists created a strange mix of elements of market economy with a quasi-total control of the party’s leadership. Specialists named this hybrid “market bolshevism”, whose major beneficiaries are members of the party’s bureaucratic elite. Our mission is to remove this system, to demonopolize, deregulate and decriminalize economy, to build a friendly business environment, and to ensure inviolability of private property as a factor of economic growth and freedom of the individual.
An important activity direction will be creation of favorable conditions for directing the remittances of our compatriots working abroad to the production and service sectors. We will create a friendly investment climate in order for major foreign investors to come to our country without the fear of expropriation. Tax reduction, significant support for small and medium enterprises, creation of new workplaces, especially for young people, will be also a priority.
Normally, the Government Program proposed to the society by LDPM is scheduled for 4 years. But our duty is to make our citizens feel the positive change right from the first months of government.
Editor:

What foreign policy does your party promote? What should be the priorities of the Moldovan foreign policy?

Vlad Filat:
The LDPM promotes a responsible foreign policy. The oscillatory foreign policy promoted by communists has had disastrous consequences for our country. In fact, the Republic of Moldova has been literally isolated from the rest of the world, although geographically it is situated in Europe and neighbors the European Union.
We need a new course of foreign policy, an irreversible course towards real and quick integration into the European Union. In this regard, our foreign policy could have the following priorities: to sign the Convention on Local Border Traffic with Romania; to become an associate member of the European Union by 2011; to consolidate our relations with the EU member states in support for the European integration process; to establish a Strategic European Partnership with Romania; to consolidate our good neighborly relations and a mutual assistance with Ukraine; to establish a strategic partnership with the USA; to develop predicable and mutually advantageous relations with the Russian Federation; to protect our citizens abroad.
Editor:

What are the biggest social problems faced by the Republic of Moldova? What kind of mechanisms does your party propose to solve them and how long could it take?

Vlad Filat:
The major social problems are growth of prices for foodstuffs and energy resources, lack of workplaces, uncertain future of children. The majority of the population is affected, in one way or another, by the phenomenon of mass emigration abroad. Many families have fallen apart. More than a hundred thousand children live without parents. We have the lowest pensions and salaries in Europe. There are major problems in education and health care.
We can improve the situation by re-launching the economy by means of the above-mentioned mechanisms and by promoting modern and rational social policies. We are convinced that it is real to achieve that target of the minimal pension of 100 Euros and of an average monthly salary of 500 Euros. Moreover, we have exact calculations on how we are going to repay the liabilities of Banca de Economii before the population that had deposited their money within the period of up to 1991.
Editor:

What are the most stringent problems your party draws attention to within the 2009 election campaign?

Vlad Filat:
Many citizens are not satisfied with the job they have, more exactly with the level of their payment. Lack of money, low incomes, and low buying power are the key problems that generate all the other ones. People are not happy with their health, with health services that are of low quality and inaccessible for many of them. Corruption within law enforcement bodies, especially in justice, aggressive behavior of security agencies has destroyed the trust of citizens in the state. But most of all people protest against the loss of freedom. The right to free expression, to free movement, to work, to a decent life is violated in the Europe of the 21st century and it cannot be tolerated any longer. We are firmly convinced that we will be able to solve all these problems only in a Moldova free of Voronin and communism.
T