CăutareSr
25 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Natalia Nirca

Preşedintele Partidului Conservator
18 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 18.
Editor:

Care este esenţa ideologică a formaţiunii politice pe care o reprezentaţi? Cum se poziţionează aceasta în relaţii cu alte doctrine?

Natalia Nirca:
Partidul Conservator promovează doctrina conservatoare, populară şi se prezintă, astfel, ca o formaţiune poziţionată pe segmentul de centru-dreapta al eşichierului politic.Esenţa ideologică se axează pe promovarea valorilor fundamentale, perene, cum ar fi: viaţa omului,bunăstarea şi demnitatea lui, familia şi tradiţia creştină, patriotismul şi credinţa patriei, unitatea naţiunii indiferent de apartenenţa etnică, convingerile religioase şi politice. Suntem formaţiunea angajată pentru ai reprezenta politic pe toţi cei care cred în democraţie. Partidul Conservator susţine interesele întreprinzătorilor privaţi şi acţionează intru consolidarea unei veritabile economii de piaţă funcţionale în RM.
Editor:

Caracterizaţi situaţia socio-economică din Republica Moldova de la începutul campaniei electorale 2009.

Natalia Nirca:
In RM, in viitorul cel mai apropiat se va produce o criza de proportie pe piata valutara, care va aduce cu sine o depreciere brusca a valutei nationale, o inflatie de cel putin 30% si o reducere drastica a puterii de cumparare a populatiei. Mentinerea artificiala a cursului valutei nationale nu va putea continua inca mult timp. Acest fenomen de speculatie valutara artificiala, cu certitudine, duce la ruinarea ultimului suflu al economiei nationale. Deja avem o economie practic moarta, iar prin interventiile dure pe piata financiara, operate de guvernanti pentru a asigura “stabilitatea macro-economica” cu tenta pronuntata electorala,evident ca totul se va sfirsi cu o criza. Deja din ultimul trimestru a anului 2008 au inceput sa se resimta efectele crizei economice, in special in constructii, industria usoara, pe piata imobiliara. Devine tot mai clar, ca RM nu va fi ocolita de criza. Insa Guvernul nu numai ca nu a facut public un program anti criza ce ar avea drept obiectiv primordial sustinerea producatorului autohton, ci a plecat in corpore in vacanta electorala. Cel ce va avea de infruntat amploarea crizei va fi viitorul Guvern.
Editor:

Ce soluţii are partidul Dvs. pentru dezvoltarea economică a ţării şi atragerea investitorilor străini şi în cât timp pot fi acestea realizate?

Natalia Nirca:
Programul de guvernare al PC urmareste doua obiective fundamentale:
Cresterea puterii de cumparare si respectiv, a calitatii vietii pentru toti cetatenii RM. Atingerea acestor obiective este posibila numai printr-o crestere economica pusa pe baze solide, bazata pe productivitate.

Programul nostru de guvernare pune accent deosebit pe problema asigurării unei dezvoltări economice stabile, mai bine zis, pe reanimarea economiei naţionale, care în present se află întro stare de colaps profund. Obiectivele programului nostru economic sunt: reformarea sistemului fiscal-bugetar, in vederea relaxării fiscale şi promovării unei politici fiscale atractive pentru investitori şi care va favoriza dezvoltarea antreprenoriatului mediu şi mic legal; asigurarea unui acces adecvat la resursele financiare, la credite; suţinerea sectorului real al economiei prin stimularea producătorului autohton şi dezvoltarea capacităţii de export; demararea unor proiecte investiţionale de anvergură, publice şi în parteneriat public-privat, pe termen mediu şi lung (de infrastructură, energetică), care să fie garantate de stat şi care în situaţia de azi se prezintă ca o soluţie pentru crearea de noi locuri de muncă pentru ocuparea migrantilor ce revin de peste hotare.
Editor:

Ce politică externă promovează partidul Dvs.? Care trebuie să fie priorităţile politicii externe moldoveneşti?

Natalia Nirca:
Unul dintre obiectivele prioritare ale programului de guvernare a Partidului Conservator este promovarea unei politici externe coerente, inteligente. PC se pronunţă pentru o politică externă previzibilă, credibilă şi în deplină concordanţă cu interesele şi aspiraţiile majorităţii ceşăţenilor R.Moldova. PC sisţine politica activă de integrare europeană, ca obiectiv strategic primordial. Vom promova parteneriate durabile cu ţările puternice din Europa şi din întreaga lume, pornind de la interesele comune şi de la potenţialul de colaborare, în special, în domeniul economic. Totodată, suntem convinşi, că relaţiile politice tradiţionale de parteneriat, de bună vecinătate cu Rusia, Ucraina, statele UE trebuie intens valorificate, fructificate, în primul rind, economic.
Editor:

Care sunt cele mai mari probleme sociale cu care se confruntă Republica Moldova? Ce mecanisme propune partidul Dvs. pentru depăşirea situaţiei şi în cât timp acestea pot oferi rezultatele scontate?

Natalia Nirca:
In RM problemele sociale au atins cota de stringenta maxima si sunt atit de multe, ca este deosebit de greu de evidentiat pe cele mai mari. Dupa parerea mea, cele mai mari probleme sociale sunt saracia , care in RM are un caracter specific- saracia celui care munceste si consecintele sociale ale exodului in masa peste hotare – familii destramate, sate depopulate, copii abandonati, fara de viitor in tara sa. Situatia poate fi depasita numai printro dezvoltare economica asigurata de o guvernare competenta, moderna, cu viziuni si abordari noi.
Editor:

Care sunt cele mai grave probleme semnalate de partidul Dvs. în campania electorală 2009?

Natalia Nirca:
Cetatenii sunt total nemultumiti de starea lucrurilor in RM si responsabili de aceasta situatie sunt guvernantii comunisti.Oamenilor le sunt incalcate absolut toate drepturile inerente unei democratii: dreptul la un trai decent, la un loc de munca bine platit, la servicii medicale de calitate, libertatea circulatiei, accesul la justitie independenta si impartiala. In condiitiile perpetuarii comunistilor si acolitilor lor la guvernare, starea de lucruri nu se va schimba. Unica solutie pentru R.Moldova este debarcarea comunistilor si venirea la putere a politicienilor de format nou, cu suficienta determinare si vointa.
Editor:

В чем заключается идеологическая суть политического формирования, которое вы представляете? Как оно позиционирует себя по отношению к другим доктринам?

Natalia Nirca:
Партия Консерваторов продвигает консервативную, народную доктрину, таким образом, представляя собой формирование, позиционирующееся на правоцентристском сегменте политической арены. Его идеологическая суть заключается в продвижении фундаментальных, вековых ценностей, как то: жизнь человека, его благополучие и достоинство, семья и христианские традиции, патриотизм и верность родине, целостность нации в независимости от этнической принадлежности, религиозных и политических убеждений. Мы являемся формированием, которое взяло на себя обязательство представить, с политической точки зрения, всех тех, кто верят в демократию. Партия Консерваторов поддерживает интересы частных предпринимателей и действует во имя консолидации подлинной и функциональной рыночной экономики в РМ.
Editor:

Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Республике Молдова на начало избирательной компании 2009.

Natalia Nirca:
В самое ближайшее будущее, в РМ произойдет масштабный кризис на валютном рынке, который повлечет за собой резкое обесценивание национальной валюты, инфляцию не меньше 30% и значительное снижение покупательной способности населения. Искусственное поддерживание курса национальной валюты не сможет продлиться долго. Данный феномен искусственной валютной спекуляции, несомненно, приведет к разорению национальной экономики, которая находится на стадии последнего издыхания. Наша экономика практически уже мертва, и жесткие вмешательства руководства на финансовом рынке с целью обеспечения «макроэкономической стабильности» с ярко выраженным избирательным оттенком, несомненно, приведут к кризису. Уже в последнем квартале 2008 года стали ощутимы его последствия, особенно в строительстве, легкой промышленности, на рынке недвижимости. Становится все яснее, что кризис не обойдет стороной РМ. Однако Правительство не только не обнародовало антикризисную программу, основная цель которой заключалась бы в поддержке местного производителя, но и ушло в предвыборный отпуск всем составом. А бороться с масштабами кризиса придется будущему Правительству.
Editor:

Какие решения предлагает Ваша партия для экономического развития страны и для привлечения иностранных инвесторов, и за какой срок они могут быть внедрены?

Natalia Nirca:
Программа правления ПК ставит перед собой две основные задачи:
Рост покупательной способности и, соответственно, улучшение качества жизни для всех граждан РМ. Выполнение данных задач возможно лишь благодаря стабильному экономическому росту, основанному на производительности.
Наша Программа правления особо подчеркивает проблему обеспечения стабильного экономического развития, точнее говоря, реабилитации национальной экономики, которая в настоящее время пребывает в состоянии глубокого коллапса. Задачи нашей экономической программы заключаются в: реформировании налогово-бюджетной системы в целях ослабления налогового бремени и продвижения привлекательной налоговой политики для инвесторов, которая бы способствовала развитию легального малого и среднего предпринимательства; обеспечении соответствующего доступа к финансовым ресурсам, кредитам; поддержке реального сектора экономики посредством поощрения местных производителей и развития экспортного потенциала; внедрении крупных инвестиционных проектов, государственных и частно-государственного партнерства, среднесрочных и долгосрочных (в области инфраструктуры, энергетики), которые гарантировались бы государством и которые в нынешней ситуации представляли бы собой решение проблемы создания новых рабочих мест для мигрантов, возвращающихся из-за границы.
Editor:

Какую внешнюю политику продвигает Ваша партия? Каковы должны быть приоритеты внешней молдавской политики?

Natalia Nirca:
Одной из приоритетных целей Программы правления Партии Консерваторов является продвижение последовательной и интеллигентной внешней политики. ПК выступает за предсказуемую, основанную на доверии внешнюю политику в полном соответствии интересам и стремлениям большинства граждан Республики Молдова. ПК поддерживает активную политику европейской интеграции, как основную стратегическую задачу. Мы будем продвигать устойчивые партнерства с сильными государствами Европы и всего мира, исходя из общих интересов и потенциала сотрудничества, особенно в сфере экономики. В то же время, мы уверены, что традиционное политическое партнерство, добрососедские отношения с Россией, Украиной, членами ЕС должны широко осваиваться, выгодно использоваться, в первую очередь, с экономической точки зрения.
Editor:

С какими наиболее серьезными социальными проблемами сталкивается Республика Молдова? Какие механизмы предлагает Ваша партия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и сколько времени понадобиться ей, чтобы получить ожидаемые результаты?

Natalia Nirca:
В Республике Молдова социальные проблемы достигли максимальной отметки неотложности и их настолько много, что очень трудно выделить более серьезные. По моему мнению, наиболее серьезными социальными проблемами являются бедность, которая носит в РМ особенный характер – бедность работающего человека, и социальные последствия массового исхода за границу – разрушенные семьи, опустошенные села, брошенные дети без будущего в своей стране. Ситуацию можно разрешить лишь благодаря экономическому развитию, обеспеченному компетентным, современным правительством, с новыми взглядами и подходами.
Editor:

Какие наиболее серьезные проблемы поднимает Ваша партия в рамках избирательной кампании 2009 года?

Natalia Nirca:
Граждане совершенно недовольны положением вещей в РМ и ответственность за данное положение несет коммунистическое руководство. Нарушаются абсолютно все права человека, присущие демократии: право на достойную жизнь, на хорошо оплачиваемую работу, на качественные медицинские услуги, на свободу передвижения, на доступ к независимому и беспристрастному правосудию. В условиях увековечивания правления коммунистов и их сподвижников, такое положение вещей останется неизменным. Единственным решением для РМ является отстранение коммунистов от власти и приход политиков нового формата, решительных и волевых.
Editor:

What is the ideological essence of the political formation that you represent? How is it positioned compared to other doctrines?

Natalia Nirca:
The Conservative Party promotes a conservative, popular doctrine and thus represents a formation positioned on the center-right segment of the political axis. The ideological essence is focused on the promotion of fundamental and eternal values, such as human life, welfare and dignity, family and orthodox tradition, patriotism and allegiance to the flag, integrity of nation irrespectively of ethnic background, religious and political beliefs. Our party is a formation that has undertaken to represent politically all people that believe in democracy. The Conservative Party stands up for the interests of private entrepreneurs and acts to consolidate a real functioning market economy in the Republic of Moldova.
Editor:

Could you describe the social economic situation in the Republic of Moldova at the beginning of the 2009 election campaign?

Natalia Nirca:
In the nearest future, the currency market of the Republic of Moldova is going to face a large-scale crisis that will lead to a sudden depreciation of the national currency, an inflation of at least 30% and a sharp decrease in the population’s buying power. Artificial maintenance of the national currency rate is not going to last long. This artificial currency speculation certainly will lead to the collapse of the national economy. Our economy is almost dead already, and the severe interventions of the government on the financial market to assure the “macro-economic stability” with an obvious electoral flavor will certainly result in a crisis. Already starting with the last quarter of 2008, we can feel the effects of the economic crisis, especially in constructions, light industry, on the real estate market. It is getting more evident that economic crisis is inevitable in the Republic of Moldova. But not only has the Government failed to present an anti-crisis program that would aim at supporting the domestic producer, they also have gone on vacation in corpore. While the future Government will be the one to deal with the scale of the crisis.
Editor:

What solutions does your party have for the economic development of the country and for the attraction of foreign investors, and how much time do they require?

Natalia Nirca:
The CP government program has two fundamental objectives: greater buying power and correspondingly better quality of life for all citizens of the Republic of Moldova. These objectives will be achieved only by an economic growth on a solid productivity-based foundation.
Our government program is focused particularly on ensuring of a stable economic growth, more exactly on reanimation of the national economy, which is in a profound collapse at the moment. The objectives of our economic program are: tax and budget reform, tax facilities and promotion of an attractive tax policy for investors, which would support legal small and medium business; ensuring of an adequate access to financial resources and credits; support for the real sector of economy by stimulating the domestic producer and building the export capacity; launching of large-scale investment projects, public and in public-private partnership, middle- and long-term (in infrastructure, energy fields), that would be guaranteed by the state and that under the current circumstances would be a solution for creation of new workplaces for the migrants returning from abroad.
Editor:

What foreign policy does your party promote? What should be the priorities of the Moldovan foreign policy?

Natalia Nirca:
One of the priority objectives of the Conservative Party’s government program is promotion of a coherent and intelligent foreign policy. The CP advocates a foreseeable, credible foreign policy that would fully correspond to the aspirations and interests of the majority of the Moldovan population. The CP supports the active policy of European integration as the main strategic goal. We will promote sustainable partnerships with the leading member-states of the European Union and the rest of the world based on common interests and potential cooperation, especially in the economic field. At the same time, we are convinced that traditional political partnerships and good neighborly relations with Russia, Ukraine, the EU have to be capitalized and benefited from economically in the first place.
Editor:

What are the biggest social problems faced by the Republic of Moldova? What kind of mechanisms does your party propose to solve them and how long could it take?

Natalia Nirca:
The social problems in the Republic of Moldova have reached such an emergency level and they are so numerous that it is difficult to identify the biggest ones. In my opinion, the biggest social problems are: poverty, which is specific in the Republic of Moldova – it is the poverty of the working class; and social consequences of the mass exodus abroad –broken families, devastated villages, abandoned children without future in their own country. This situation can be overcome only by an economic growth supported by a competent, modern government with new vision and approaches.
Editor:

What are the most stringent problems your party draws attention to within the 2009 election campaign?

Natalia Nirca:
The population is totally unsatisfied with the current situation of the Republic of Moldova, and communist government is responsible for it. Absolutely all human rights characteristic of democracy are violated: the right to a decent life, to quality health care, freedom of movement, access to independent and impartial justice. If communists and their allies remain at power, the situation is not going to change. The only solution is to remove communists from the wheel of power and to promote politicians of a new format, with sufficient determination and will.
T