ПоискSr
18 октября 2021 г.
Комментарии
Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

Фотография недели
80_4dff5b0def856
80_4dff5b14244d9
125_4dff5b08de461

Флэш-моб "+1 голос" для мобилизации избирателей © Moldova Azi

Серафим Урекян

Председатель Альянсa «Молдова ноастрэ»
18 найдено. Результаты 1 – 18.
Editor:

Care este esenţa ideologică a formaţiunii politice pe care o reprezentaţi? Cum se poziţionează aceasta în relaţii cu alte doctrine?

Серафим Урекян:
Alianţa „Moldova Noastră are la bază valorile fundamentale, care inspiră şi dirijează angajamentele noastre: Libertatea, Responsabilitatea, Solidaritatea. Doctrina AMN e social-liberală, cu vocaţie europeană. Iar obiectivele noastre programatice urmăresc edificarea în Republica Moldova unui stat de drept democratic şi modern, în conformitate cu principiile generale ale Constituţiei Republicii Moldova. Prioritară pentru AMN este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi aceasta spune multe.
În raport cu alte doctrine, AMN se poziţionează pe un segment de centru-dreapta, cu largă reprezentare în societate, exprimă doleanţele majorităţii populaţiei. Prin urmare, la actuala etapă istorică, AMN este principala forţă cu capacitate reală de a acumula majoritatea sufragiilor şi a lua comuniştilor puterea centrală, pe de o parte, iar, pe de altă parte, are un profil prietenos care poate facilita o largă alianţă politică a partidelor de la centru-stânga la centru-dreapta.
Editor:

Caracterizaţi situaţia socio-economică din Republica Moldova de la începutul campaniei electorale 2009.

Серафим Урекян:
Situaţia socio-economică este s-a creat înainte de începutul campaniei electorale 2009. În ultimii 8 ani, conform clasamentelor internaţionale, avem cea mai proastă guvernare, cu cele mai slabe rezultate în dezvoltarea social-economică din Europa, cu cea mai îndelungată monitorizare din partea Consiliului Europei. Primăvara anului 2009 ne oferă şansa să scăpăm de acest ultim regim comunist din Europa, de sărăcie, umilinţă şi izolare. Republica Moldova se află într-un moment crucial al evoluţiei sale. Actuala putere este una lipsită de capacităţi reale de gestionare, inclusiv, a economiei. Creşterile care s-au înregistrat în economie au fost un rezultat exclusiv al conjuncturii regionale şi al remitenţelor de bani din afara ţării. Schimbarea acestor factori duce la prăbuşirea economică, pe care o înregistrează Republica Moldova în prezent. Comuniştii încearcă să ascundă criza, pe care o traversează economia, societatea, iar acest fapt agravează consecinţele. După 5 aprilie se va developa adevărata stare de lucruri, iar noua putere va trebui să depună eforturi uriaşe pentru depăşirea acestor situaţii.
Editor:

Ce soluţii are partidul Dvs. pentru dezvoltarea economică a ţării şi atragerea investitorilor străini şi în cât timp pot fi acestea realizate?

Серафим Урекян:
La prima etapă vom diminua efectele crizei mondiale asupra economiei ţării, iar ulterior, în baza unei creşteri economice accelerate, vom scoate ţara din sărăcie.
Atragerea investiţiilor străine este un obiectiv principial. Investiţiile directe vor constitui până la 1,2 – 1,6 miliarde dolari anual, obţinuţi prin: anularea TVA la importul echipamentului şi utilajului tehnologic destinat producerii; dezvoltarea infrastructurii necesare mediului de afaceri; garantarea şi respectarea dreptului la proprietate; crearea condiţiilor pentru ca cetăţenii aflaţi la muncă peste hotare să poată investi banii câştigaţi acasă, în afaceri proprii, scutindu-i de orice plăţi iniţiale către stat.
Editor:

Ce politică externă promovează partidul Dvs.? Care trebuie să fie priorităţile politicii externe moldoveneşti?

Серафим Урекян:
Ca şi în toate celelalte domenii în politica externă se va înregistra un salt calitativ, un nou nivel, mult mai bun şi coerent în relaţiile cu partenerii externi. Vom adopta în Parlament Concepţia politicii externe a Republicii Moldova şi vom asigura supravegherea parlamentară asupra direcţiilor prioritare de politică externă, ceea ce a lipsit în ultimii 8 ani şi a dat posibilitate şefului statului să creeze o debandadă în relaţiile externe.
Trebuie să valorificăm oportunităţile de includere a Republicii Moldova în grupul statelor potenţial-candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Este nevoie să ne includem activ în proiectele europene, Parteneriatul Estic şi Sinergia Mării Negre, să dinamizăm relaţiile cu structurile euro-atlantice. Ne propunem să semnăm Acordului de asociere cu Uniunea Europeană până în anul 2013. E necesară şi armonizarea maximă a politicilor de bună vecinătate cu Ucraina şi România, stat cu care vom intensifica, pe toate dimensiunile, cooperarea pentru a accelera procesul integrării europene a Republicii Moldova.
Noi vedem ţara noastră ca pe o punte sigură a relaţiilor între Vest şi Est, în primul rând a celor economice, dar şi culturale, şi politice şi ne punem acest obiectiv. El include şi dezvoltarea stabilă şi pragmatică a parteneriatelor vitale pentru RM cu Rusia şi SUA.
Editor:

Care sunt cele mai mari probleme sociale cu care se confruntă Republica Moldova? Ce mecanisme propune partidul Dvs. pentru depăşirea situaţiei şi în cât timp acestea pot oferi rezultatele scontate?

Серафим Урекян:
Cea mai mare problemă socială este sărăcia cu care se confruntă majoritatea cetăţenilor şi care generează un şir de alte probleme, inclusiv sociale. Pentru ca oamenii să aibă bani, ei trebuie să muncească. Alianţa „Moldova Noastră” are în program sarcina de a crea 350 de mii de locuri noi de muncă şi de a atinge, până în 2013, nivelul mediu de salarizare de 500 euro pe lună. Vom oferi granturi de la Buget de 1000 euro pentru fiecare loc de muncă, în special, pentru stimularea activităţilor în domeniul prelucrării materiei prime agricole.
Programul nostru prevede, de asemenea, majorarea pensiei medii lunare până la cel puţin 35 % din salariul mediu pe economie, care să depăşească nivelul minimului de existenţă, ceea ce ar însemna circa 175 euro până în 2013.
Vom institui un sistem mixt de alocare a indemnizaţiilor sociale, bazat atât pe testarea veniturilor, cît şi pe compensaţii nominative oferite categoriilor sociale defavorizate.
Politicilor de susţinere a familiei şi de soluţionare a problemelor demografice trebuie să devină prioritate naţională.
Nu trebuiesc uitaţi cetăţenii care au plecat peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Ei de asemenea, au nevoi de susţinerea statului. Este necesară încheierea unor acorduri de protecţie socială a cetăţenilor respectivi, iar autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale de profil trebuie să conlucreze activ în vederea îngrijirii copiilor cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare, a bătrânilor, invalizilor, etc.
Desigur, toate aceste probleme nu pot fu rezolvate într-o singură zi. Ele însă sînt mult prea dureroase pentru a fi amânate. Pe acest segment Moldova e în criză de timp.
Editor:

Care sunt cele mai grave probleme semnalate de partidul Dvs. în campania electorală 2009?

Серафим Урекян:
Cea mai gravă problemă o constituie dictatura cu care se confruntă Moldova deja de opt ani, context în care ne vedem obligaţi să desfăşurăm şi actualele alegeri. Ceea ce este limpede e că dictatura va fi învinsă în viitorul cel mai apropiat. Alianţa „Moldova Noastră” nu a avut nici o dată îndoieli în această privinţă, de aceea, am învins la alegerile locale prin crearea coaliţiilor democratice şi vom învinge în alegerile parlamentare.
Editor:

В чем заключается идеологическая суть политического формирования, которое вы представляете? Как оно позиционирует себя по отношению к другим доктринам?

Серафим Урекян:
Основные ценности, которыми руководствуется Альянс «Наша Молдова», которые вдохновляют и управляют нашими обязательствами – это Свобода, Ответственность, Солидарность. Доктрина АНМ – социал-либеральная, европейской направленности. Задачи нашей программы заключаются в построении в Республике Молдова правового демократического и современного государства в соответствии с общими принципами Конституции Республики Молдова. Приоритетным для АНМ является присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу и это говорит о многом.
По отношению к другим доктринам, АНМ позиционирует себя как правоцентристское формирование и широко представлен в обществе, выражая желания большинства населения. Следовательно, на данном историческом этапе, АНМ является основной силой, реально способной собрать большинство голосов и забрать центральную власть у коммунистов, с одной стороны, а с другой стороны, его дружественный настрой может способствовать формированию широкого политического альянса левоцентристских и правоцентристских партий.
Editor:

Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Республике Молдова на начало избирательной компании 2009.

Серафим Урекян:
Нынешнее социально-экономическое положение сложилось еще до начала избирательной кампании 2009 года. За последние 8 лет, согласно международным рейтингам, у нас самое плохое правительство, самые слабые показатели социально-экономического развития в Европе, самый продолжительный мониторинг со стороны Совета Европы. Весна 2009 года предоставляет нам шанс избавиться от последнего коммунистического режима в Европе, от нищеты, унижения и изоляции. В развитии Республики Молдова наступил поворотный момент. Нынешняя власть не обладает реальными способностями управления, в том числе экономики. Рост, зарегистрированный в экономике, является результатом исключительно региональной конъюнктуры и денежных переводов из-за рубежа. Перемены в данных факторах ведут к экономическому развалу, который наблюдается в Республике Молдова в данный момент. Коммунисты пытаются скрывать кризис, через который проходит экономика и общество, что еще более усугубляет последствия. После 5 апреля проявится настоящее положение дел, а разбираться со сложившейся ситуацией придется новой власти, на что ей потребуется приложить огромные усилия.
Editor:

Какие решения предлагает Ваша партия для экономического развития страны и для привлечения иностранных инвесторов, и за какой срок они могут быть внедрены?

Серафим Урекян:
На первой стадии мы снизим воздействие мирового кризиса на экономику страны, а в дальнейшем, на базе ускоренного экономического роста, выведем страну из нищеты.
Привлечение иностранных инвестиций является основной задачей. Прямые инвестиции составят 1,2 – 1,6 миллиарда долларов ежегодно и будут поступать от: отмены НДС на импорт технологического оснащения и оборудования, предназначенного для производства; развития инфраструктуры, необходимой деловой среде; гарантирования и соблюдения прав собственности; создания условий для того, чтобы граждане, работающие за границей, могли вкладывать заработанные деньги дома, в собственные дела, пользуясь преимуществом освобождения на первоначальном этапе от каких бы то ни было платежей государству.
Editor:

Какую внешнюю политику продвигает Ваша партия? Каковы должны быть приоритеты внешней молдавской политики?

Серафим Урекян:
Как и в других сферах, качественный скачок будет зарегистрирован во внешней политике, она выйдет на новый уровень, более высокий и более последовательный в отношениях с внешними партнерами. Мы примем в Парламенте Концепцию внешней политики Республики Молдова и обеспечим парламентский надзор над приоритетными направлениями внешней политики, что полностью отсутствовало на протяжении последних 8 лет и позволило главе государства создать беспорядок во внешних отношениях.
Мы должны освоить возможности включения Республики Молдова в группу государств-потенциальных кандидатов на вступление в Европейский Союз. Необходимо активно участвовать в европейских проектах, Восточном Партнерстве и Синергии Черного Моря, активизировать отношения с евро-атлантическими структурами. Мы также ставим перед собой цель подписать Соглашение об ассоциированном членстве с Европейским Союзом до 2013 года. Необходима и максимальная гармонизация добрососедских политик с Украиной и Румынией, государством, с которым мы будем укреплять сотрудничество по всем направлениям, с целью ускорения процесса европейской интеграции Республики Молдова.
Мы видим нашу страну в роли надежного моста в отношениях между Западом и Востоком, в первую очередь, экономических, а также культурных и политических, и ставим перед собой такую задачу. Эта задача также охватывает стабильное и прагматическое развитие жизненно-важных для Республики Молдова партнерств с Россией и США.
Editor:

С какими наиболее серьезными социальными проблемами сталкивается Республика Молдова? Какие механизмы предлагает Ваша партия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и сколько времени понадобиться ей, чтобы получить ожидаемые результаты?

Серафим Урекян:
Наиболее серьезной проблемой является нищета, с которой сталкивается большинство граждан и которая порождает ряд других проблем, в том числе социальных. Для того чтобы у людей были деньги, они должны работать. Программа Альянса «Наша Молдова» предусматривает задачу создания около 350 тысяч новых рабочих мест и достижения среднего уровня заработной платы в 500 евро в месяц до 2013 года. Мы предложим гранты из бюджета в размере 1000 евро на каждое рабочее место, в особенности для стимулирования деятельности в области переработки сельскохозяйственного сырья.
Наша программа также предусматривает увеличение среднемесячной пенсии минимум до 35% от среднего оклада по экономике, которая бы также превышала минимальный прожиточный уровень и составит около 175 евро до 2013 года.
Мы учредим смешанную систему выделения социальных пособий, основанную как на проверке доходов, так и на номинальных компенсациях, предоставляемых социально уязвимым слоям населения.
Политики по поддержке семьи и разрешению демографических проблем должны стать национальным приоритетом.
Мы не должны забывать и о гражданах, уехавших за границу в поисках работы. Они также нуждаются в поддержке со стороны государства. Необходимо подписать соглашения о социальной защите этих граждан, а местные публичные власти и профильные неправительственные организации должны активно сотрудничать в целях заботы о детях граждан, находящихся за границей, пожилых людях, инвалидах и др.
Безусловно, все эти проблемы невозможно решить за один день, однако они настолько остры, что медлить нельзя. В этом отношении Молдова попала в цейтнот.
Editor:

Какие наиболее серьезные проблемы поднимает Ваша партия в рамках избирательной кампании 2009 года?

Серафим Урекян:
Наиболее серьезной проблемой является диктатура, которую испытывает Молдова на протяжении вот уже 8 лет. В этом контексте, мы видим особую необходимость проведения наступающих выборов. Ясно то, что диктатура будет повержена в самом ближайшем будущем. Альянс «Наша Молдова» никогда не ставил под сомнение этот факт, поэтому мы и победили на местных выборах путем создания демократических коалиций и победим на парламентских выборах.
Editor:

What is the ideological essence of the political formation that you represent? How is it positioned compared to other doctrines?

Серафим Урекян:
The Alliance „Moldova Noastra” is based on fundamental values that inspire and guide our commitments: Freedom, Responsibility, and Solidarity. The AMN doctrine is a social-liberal one with European orientation. Our program objectives aim at building a democratic and modern state of law in the Republic of Moldova in compliance with the general principles stipulated in the Constitution of the Republic of Moldova. Accession of the Republic of Moldova to the European Union is a priority for AMN and it says a lot.
In relation to other doctrines, AMN is positioned on the center-right segment and is largely represented in the society, expressing wishes of the majority of the population. Therefore, at the current moment of history, AMN is the main power with real capacity to accumulate the majority of votes and take the central power away from communists, on the one hand, and, on the other hand, it has a friendly profile that could facilitate a wide political alliance of parties from center-left to center-right orientation.
Editor:

Could you describe the social economic situation in the Republic of Moldova at the beginning of the 2009 election campaign?

Серафим Урекян:
The social and economic situation has been created long before the beginning of the 2009 election campaign. Within the last 8 years, according to international ranking, we have the worst governance, the lowest social and economic development indicators in Europe, the most long-lasting monitoring carried out by the Council of Europe. The spring of 2009 offers us the opportunity to get rid of this last communist regime in Europe, poverty, humiliation and isolation. The Republic of Moldova is facing a crucial moment of its evolution. The current power is devoid of real abilities to manage, including the economy. The recorded economic growth has been the result of mere regional circumstances and remittances from abroad. Changing of these factors leads to economic collapse currently taking place in the Republic of Moldova. The communists try to veil the crisis that the economy and the society are going through, and this aggravates the consequences even more. After April 5, the real state of affairs will become apparent, and the new authorities will be the ones to make enormous efforts to deal with the situation.
Editor:

What solutions does your party have for the economic development of the country and for the attraction of foreign investors, and how much time do they require?

Серафим Урекян:
At the first stage we will diminish the effects of the global crisis on the country’s economy, and subsequently, based on accelerated economic growth, we will take the country out of poverty.
Attraction of foreign investments is one of our main objectives. Direct investments will amount to 1.2 – 1.6 billion US dollars yearly and will come from: abolishment of VAT on import of technological equipment and outfit for manufacturing; development of the infrastructure necessary to the business environment; guarantee and observance of the property right; creation of conditions for citizens working abroad to invest their earnings at home in their own business, being exempted from any initial payment to the state.
Editor:

What foreign policy does your party promote? What should be the priorities of the Moldovan foreign policy?

Серафим Урекян:
Likewise in all other fields, foreign policy will register a qualitative leap, a new level, much higher and consistent in relations with foreign partners. We will adopt the Foreign Policy Concept in the Parliament of the Republic of Moldova and will ensure parliamentary supervision over the priority foreign policy directions, which has been totally missing within the past 8 years and has offered the head of state the possibility to create turmoil in foreign policy.
We need to capitalize the opportunities of including the Republic of Moldova in the group of states-potential candidates for accession to the European Union. We need to engage ourselves actively in European projects, the Eastern Partnership and the Black Sea Synergy, to intensify cooperation with Euro-Atlantic structures. We intend to sign the EU Association Agreement by 2013. There is also a need to harmonize the good neighbor policies with Ukraine and Romania, the state that we are planning to cooperate with intensely and omni-directionally in order to accelerate the process of European integration of the Republic of Moldova.
We see the role of our country as a reliable bridge between West and East, firstly in terms of economic, as well as cultural and political relations, and this is one of our objectives. This also implies stable and pragmatic development of partnerships with Russia and the USA, which are vital for the Republic of Moldova.
Editor:

What are the biggest social problems faced by the Republic of Moldova? What kind of mechanisms does your party propose to solve them and how long could it take?

Серафим Урекян:
The biggest social problem is poverty faced by the majority of citizens, which causes a range of other problems, including social ones. People need to work to have money. The Alliance “Moldova Noastra” stipulates the objective of creating 350 thousand new workplaces and reaching the average wage of 500 Euros per month by 2013. We will offer grants from the budget funds in the amount of 1,000 Euros for each workplace, especially to stimulate activities in the field of processing agricultural raw materials.
Our program also stipulates increase of the average monthly pension up to at least 35% of the average wage throughout the economy, which shall exceed the living wage, that is, about 175 Euros by 2013.
We will institute a mixed system of allocating social benefits based on both income testing and nominal indemnities offered to socially vulnerable categories of the population.
Family support and demographic settlement policies shall become a national priority.
We must not forget about the citizens who have left for abroad searching for a job. They also require state support. It is necessary to sign agreements on social protection of those citizens, while local public authorities shall actively cooperate with non-governmental organizations to provide care for children whose parents have left for abroad, as well as for the elderly and disabled, etc.
Of course, all these problems cannot be settled within a single day. Still they are too urgent to be delayed. Moldova is under time pressure now.
Editor:

What are the most stringent problems your party draws attention to within the 2009 election campaign?

Серафим Урекян:
The most serious problem is dictatorship that Moldova has been facing for the past 8 years, which makes us give special importance to the forthcoming elections. What is obvious is that the dictatorship will be defeated in the nearest future. The Alliance “Moldova Noastra” has never doubted it, that is why we have won local elections by creating democratic coalitions and we are going to win the parliamentary elections as well.
T